خودش می گفت: "پدربزرگ من در حرم آقا علی ابن موسی الرضا(ع) مسئول ثبت و ضبط چراغ های حرم بود،لذا نام خانوادگی ما هم شد ضابط، به امید انکه خدا به ما افتخار بدهد ما هم بشویم ثبت و ضبط کننده چلچراغ های حرم خمینی(ره) و شهدا"

امام و شهدا